Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

Mua_dong_cua_anh.swf Videoplayback_4.flv Videoplayback_3.flv Videoplayback_22.flv Videoplayback1.flv

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:25' 21-11-2010
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
Where can you see these activities?
In the city or in the countryside?
Where do you live now ?
Friday, October 1st, 2010.
Unit 3: A trip to the countryside
Lesson 1 : Getting started - listen and read
I. Getting started.
d/ watering the vegetables
a/ swimming in the river
f/ collecting the eggs
h/ harvesting the crop
b/ feeding the pig
c/ plowing with buffalo
e/ flying a kite on buffalo
g/ playing soccer
1
7
8
6
4
3
2
5
3
2
1
4
5
6
7
8
She is watering the vegetables .
They are swimming in the river
She is collecting the eggs
They are harvesting the crop .
He is feeding the pig.
He is plowing with his buffalo
He is flying a kite on his buffalo
They are playing soccer
Wednesday, September 29th, 2010.
Unit 3: A trip to the countryside
Lesson 1 : Getting started - listen and read
I. Getting started.
1/ She is watering the vegetables.
2/ They are swimming in the river
3/ She is collecting the eggs .
4/ They are harvesting the crop .
5/ He is feeding the pig.
6/ He is plowing with his buffalo.
7/ He is flying a kite on his buffalo.
8/ They are playing soccer.
II. LISTEN AND READ
* Vocabulary
a bamboo forest :
rừng tre, lu? tre
an entrance
a banyan tree:
: lối vào
cây đa
a shrine:
đền thờ
a river bank:
bờ sông
a hero:
Anh hùng áo vải Quang Trung
anh hùng
1/ a bamboo forest: rừng tre, lu? tre
2/ a banyan tree: cây đa
4/ a shrine: đền thờ
5/ a river bank: bờ sông
6/ a hero: anh hùng
3/ an entrance: lối vào
Vocabulary
copy down
Checking vocabulary
* MATCHING
A
F
E
C
B
D
1/ a bamboo forest
4/ a shrine
3/ an entrance
2/ a banyan tree
5/ a river bank
6/ a hero
Wednesday, September 29th, 2010.
Unit 3: A trip to the countryside
Lesson 1 : Getting started - listen and read
I. Getting started.
1/ She is watering the vegetables.
2/ They are swimming in the river
3/ She is collecting the eggs .
4/ They are harvesting the crop .
5/ He is feeding the pig.
6/ He is plowing with his buffalo.
7/ He is flying a kite on his buffalo.
8/ They are playing soccer.
II. LISTEN AND READ
* Vocabulary
1/ a bamboo forest: rừng tre, lu? tre
2/ a banyan tree: cây đa
4/ a shrine: đền thờ
5/ a river bank: bờ sông
6/ a hero: anh hùng
3/ an entrance: lối vào
Ba invited Liz to join his family trip to the countryside
How did they go to the village?
guess
Listen !
1, Ba and his family had a two-day trip to their home village
2, Many people like going there for their weekends.
3, There is a small bamboo forest at the entrance to the village.
4, Liz had a snack at the house of Ba’s uncle.
5, There is a shrine on the mountain near Ba’s village.
7, Everyone left the village late in the evening.
6, Everyone had a picnic on the mountain
8, Liz had a video tape to show the trip to her parents.
9, Liz wants to go there again.
F
T
F
F
T
F
T
F
T
a big old banyan tree
under the tree
the river bank.
took a lot of photos
a day trip
a. True (T) or False (F)?
ANSWER THE QUESTIONS
Where is Ba’s village ?

2. How did Ba and his family get to the village ?

3. Where is the banyan tree ?

4. What did they see on the mountain ?

5. Where did they have their picnic?
6. What did Liz do to show the trip to her parents ?

7. What does Liz wish ?
- It is about 60 kilometers to the north of Ha Noi.
- They got to the village by bus.
- It is at the entrance to the village.
- They saw a shrine of a Vietnamese hero on the mountain
- They had their picnic on the river bank.
- She took a lot of photos to show the trip to her parents
- She wishes she could visit Ba’s village again some day.
Wednesday, September 29th, 2010.
Unit 3: A trip to the countryside
Lesson 1 : Getting started - listen and read
I. Getting started.
1/ She is watering the vegetables.
2/ They are swimming in the river
3/ She is collecting the eggs .
4/ They are harvesting the crop .
5/ He is feeding the pig.
6/ He is plowing with his buffalo.
7/ He is flying a kite on his buffalo.
8/ They are playing soccer.
II. LISTEN AND READ
* Vocabulary
1/ a bamboo forest: rừng tre, lu? tre
2/ a banyan tree: cây đa
4/ a shrine: đền thờ
5/ a river bank: bờ sông
6/ a hero: anh hùng
3/ an entrance: lối vào

1/ - It is about 60 kilometers to the north of Ha Noi.
* True or False
1.F 2.T 3.F 4.F 5.T 6.F 7.T 8.F 9.T
* ANSWER THE QUESTIONS
2/-They got to the village by bus.
3/- It is at the entrance to the village.
4/- They saw a shrine of a Vietnamese hero.
5/- They had their picnic on the river bank.
6/- She took a lot of photos to show the trip to her parents
7/ - She wishes she could visit Ba’s village again some day.
model sentence
I wish I could visit your village again
S1
+
Wish(es)
+
S2
+
Could/ would
+
V0…
FORM:
USE:
To wish something in the future
Fill in each gap with most suitable word
1/Mai often comes back to her……..........village in the summer.
2/ …………………forests have been the symbol of Vietnamese country for ages.
3/ When we have time, I usually have a picnic with my friends on the river………………………
4/ Many people like the countryside because they can enjoy the……………air.
home
Bamboo
bank
fresh
Do you like living in the countryside? Why (not)?
Answer about yourself
Wednesday, September 29th, 2010.
Unit 3: A trip to the countryside
Lesson 1 : Getting started - listen and read
I. Getting started.
1/ She is watering the vegetables.
2/ They are swimming in the river
3/ She is collecting the eggs .
4/ They are harvesting the crop .
5/ He is feeding the pig.
6/ He is plowing with his buffalo.
7/ He is flying a kite on his buffalo.
8/ They are playing soccer.
II. LISTEN AND READ
* Vocabulary
1/ a bamboo forest: rừng tre, lu? tre
2/ a banyan tree: cây đa
4/ a shrine: đền thờ
5/ a river bank: bờ sông
6/ a hero: anh hùng
3/ an entrance: lối vào

1/ - It is about 60 kilometers to the north of Ha Noi.
* True or False
1.F 2.T 3.F 4.F 5.T 6.F 7.T 8.F 9.T
* ANSWER THE QUESTIONS
2/-They got to the village by bus.
3/- It is at the entrance to the village.
4/- They saw a shrine of a Vietnamese hero.
5/- They had their picnic on the river bank.
6/- She took a lot of photos to show the trip to her parents
7/ - She wishes she could visit Ba’s village again some day.
model sentence
I wish I could visit your village again
S1
+
Wish(es)
+
S2
+
Could/ would
+
V0…
FORM:
USE:
To wish something in the future
Homework :- Learn the new words.
Write the answers into notebook.
- Prepare : Unit 3: speak + Listen
 
Gửi ý kiến

cuong